O nama

"Podrška razvoju privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji i Južnoj" je projekat koji u partnerstvu sprovode, Sjedinjene Američke Države preko Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID), Misija u Srbiji i Vlada Republike Srbije preko Nacionalne agencije za regionalni razvoj i akreditovanih regionalnih agencija za razvoj .

Projekat ima za cilj unapređenje razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i povećanje prodaje, unapređenje izvoza i kreiranje novih radnih mesta u agrobiznisu, lakoj industriji i tekstilnoj.

Ova Internet stranica je napravljena uz pomoć sredstava Sjedinjenih Američkih Država, preko misije Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) u Srbiji.

Jedinstveno Odgovorno lice za sadržaj ove Internet strane je Regionalni vocarski klaster Južne Srbije i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Sjedinjenih Američkih Država ili Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID), Misija u Srbiji.

RegionalnivoćarskiKlasterJužneSrbijeosnovanje 5. Novembra 2012 godinenaosnivačkojskupštini, i zvaničnopočeosaradom 15. marta 2013 godine.

Osnivanjeklasteraproizvođača i prerađivačavoćajeprepoznatokaoKljučnimehanizamzarazvojovogsektora, štojejedanodosnovnihpreduslovazauspehovevrsteinicijativa.

Svrhaosnivanjaklasterajeunapređenjesektoravoćarstvasamkomplementarnihdelatnostinateritorijitriokruga: Pčinjskog, JablaničkogsamTopličkog, podsticanje ,koordinacijarada i razvojanjegovihčlanova u ovimpodručijima.

Klasterzasadabrojičetrnaestčlanica, odtogadesetkompanija i triinstitucijezapodršku, jaraspolažeukupnimbrojemzapošljenih, oko 500ljudi i ukupnimprometomnaoko10,5milionaeura, odčegajeskoro 50% spoljnotrgovinskogprometa, tj. izvoza.

Međunjimasuproizvođačivoća, obrazovne i naučneinstitucije i organizacijepoputpreduzeća "Strela", "Šumskoblago-MZS", "Bokifood", "Fasada", "SB Komerc", "Interfood S 80", "Ana",“ Fungojug“, „KajzerBeg“, „VuleKomerc“TehnološkifakultetLeskovac, Visokapoljoprivredno-prehrambenaškolaProkuplje i CentarzarazvojJablaničkog i Pčinjskogokruga.

Kompanijeuglavnomposedujusamposlujusasertifikatima ISO 9001, HACCP Sertifikatzaorganskuproizvodnju FSSC 22000, ijakomalonjihjekoristiloDonatorskailinekadrugasredstvazapodrškuprivredi i poljoprivredi.

Sadase, sapočetkomradaklastera, stvarajuuslovizastrateškoorganizovanjeaktivnosti, efikasnijirad, olakšanopregovaranjesapotencijalnimposlovnimpartnerima, zajedničkemarketinškeaktivnosti i kampanje, saciljemunapređenjaprepoznatljivostipodručjaJužneSrbije. Dugoročnoposmatrano, očekujeseodrživrazvojregiona i poboljšanježivotnogstandardasvihnjegovihstanovnika.

Ciljeviklasterasurazvoj i unapređenjesektoravoćarstva, povećanjepregovaračkemoći, unapređenjeprepoznatljivostiproizvodaodvoća, nastupinalokalnomtržištukrozsammeđunarodnomdirektnuprodaju, javnemanifestacije, sajmovi, izložbe i dr., Primenanovihtehnologija u poslovnimprocesimasamproizvodnim, kaojakonstantnapodrškačlanovimaklasterakrozrazmenuiskustava i primenuznanjatehnologije.

Aktivnostiradaklasterasu:

Klasterćesesvevišerazvijatii postati jednaodvodećihinstitucijakojaradinarešavanjukonkurentskih izazova, razvojuspecifičnihakcijanakojimapreduzećaželedaradezajedno, razvojuposlovnihplanovai aranžmana.

Powered by Voćari Juga
VOCARI JUGA © 2017